Notlar

1-genel_bicim_ozellikleri_.pdf

2-temel_atif_bicimleri_ve_kaynakca_ogeleri_.pdf

3-baslik_sayfasi_.pdf

4-ana_metin_.pdf


Gönderilen yazılarda Kapak Sayfası yer almalıdır. Kapak sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Yazının başlığı,
 • Yazar(lar)ın ünvanı, adı-soyadı ve görev yaptığı kurum,
 • Yazar/lar’dan bağlantı kurulabilecek olan kişinin (sorumlu yazarın) elektronik posta adresi, yazışma adresi, telefon numarası, faks numarası,
 • (Eğer varsa teşekkür yazısı (Acknowledgements)


Makale Yazım Kuralları

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics’de yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanır. Kurallara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 1. Gönderilecek makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir. Başlık, makale hangi dilde ise önce o dilde büyük harflerle 14 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir.​ Çalışmanız ekler dahil 20 sayfayı aşmamalıdır.
 2. Makale Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı A4 olmalı ve sayfanın marj ayarları “Üst, Alt, Sol ve Sağ= 2.5 cm.”, “Üst bilgi ve Alt bilgi=2.5 cm.” olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca paragraf/satır aralığı sonra: 6 nk ve önce: 6 nk olmalıdır. Sayfa numarası sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.
 3. Makale hangi dilde ise önce o dilde en çok 250 kelimelik bir “özet” ve altında diğer dilde en çok 250 kelimelik ikinci bir “özet” italik olarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, anahtar kelimeler (en çok 4 kelime) ile İngilizce özetin altında Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası verilmelidir.
 4. Yazarın/yazarların adı, başlığın altında ortalı bir şekilde bulunmalıdır. Yazar/yazarlara ait kurum, bölüm ve e-posta adresi bilgileri dipnot olarak altta verilmelidir.
 5. Ana ve alt başlıklar 1. , 1.1., 1.1.1. şeklinde numaralandırılmamalıdır. Giriş, literatür araştırması, araştırma metodolojisi, veri analizi ve bulgular, sonuç ve kaynakça olmak üzere; çalışma kurgulanmalıdır.
 6. Tablolar, şekiller ve varsa ekler kendi içlerinde numaralandırılmalı ve başlık verilmelidir. Başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1 --altına- Tablo Adı), şekillerin ise altında (Şekil 1. Şekil adı.) yer almalıdır. Formüller numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağ marjdan önceki kısımda yer almalıdır.
 7. Tam metin içerisinde kullanılan kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde tanımlanmalıdır ve devamında tutarlı olarak kullanılmalıdır.
 8. Dergiye makale gönderenlerin burada belirtilen koşulları kabul ettiği varsayılır. Yayın kurulu internet ortamında yayınlanan versiyonun yaratabileceği telif problemlerinden sorumlu değildir.

Yazarlara Notlar


Çalışma Göndermek

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics'de;

 • Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanan çalışmalar değerlendirme süreçlerine alınmaktadır.
 • Yayıma kabul edilen Türkçe çalışmanın yazarından/yazarlarından geniş İngilizce özet hazırlamaları beklenmektedir. Geniş İngilizce özette kaynakçada yer alan her bir referansa atıf yapılması gerekmektedir. Türkçe çalışmalar için talep edilen geniş İngilizce özet, yayım kabulü alındıktan sonra gönderilmelidir.

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics’de aşağıdaki ilkelere uygun çalışmalar yayımlanır.

 • Ekonometrinin her dalında yeni bilgi üretimine yönelik olan tüm nicel, nitel, tekdenekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanan çalışmaların özgün, yaratıcı, bilimsel kuram ve metodolojiye uygun olmaları; mevcut uygulama ve kurama katkıda bulunmaları esastır.
 • Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve benzeri alanlara ilişkin ekonometri, istatistik ile ilgili metodolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar veya benzeri özgün nitelikteki araştırmalar yayınlanır.
 • EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, COPE'un şu bağlantı adresinde yer verdiği bildirisine uyumlu olarak yayım yapmaktadır.

Çalışma Değerlendirme Süreçleri

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Çalışmalar ikinci aşamada Alan Editörü tarafından değerlendirilebilecektir.

 • Alanda çok sık kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmaların ve oldukça yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmaların yeni bir yönelim ortaya koymaları beklenmektedir.
 • Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir.
 • Ön değerlendirmesi tamamlanan çalışmaların Yetkilendirilmiş Yazarına değerlendirme neticesi bildirilir.
 • Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.
 • Hakem değerlendirme süreci, ortalama 4 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir. 
 • Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler.
 • Yazar/yazarlar; hakemlerin, Alan Editörünün ve Editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler.

Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak Editör;

 • Çalışmanın kabulüne,
 • Çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya,
 • Çalışmanın reddine karar verir.

Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yayıma kabul edilen çalışmaların hakem değerlendirme raporları ve editöryal değerlendirmeleri Yetkilendirilmiş Yazara gönderilir. 
 • Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenleyerek Editöre ilettiği çalışma Editör tarafından kontrol edilerek tashih sürecine alınır.
 • Yetkilendirilmiş Yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir.
 • Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar öncelikle DOI numarası atanarak OnlineFirst olarak yayımlanır. OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır.


Online Başvuru Yönergesi

Genel

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics Online başvuru linki şöyledir: http://mc04.manuscriptcentral.com/ekoist

Çalışmanızı yüklemden önce ScholarOne Manuscript’in Kullanıcı Yönergesini okumanız önerilmektedir. Bu yönergede sistemin temel özellikleri ve başvuruların nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

Online başvuru sayfasına erişmek için bir Kullanıcı Adına (User ID) ve Şifreye (Password) ihtiyacınız vardır. Daha önceden bir hesabınızın olup olmadığını hatırlamıyorsanız ya da şifrenizi unuttuysanız Password Help bölümüne elektronik posta adresinizi giriniz. Sistem size gerekli bilgileri elektronik posta ile iletecektir. Bir hesabınız yoksa Create Account linkindeki yönergeleri takip ederek yeni hesap oluşturabilirsiniz.

Hesabınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız yeni bir hesap oluşturmayınız; eidergisi@istanbul.edu.tr'ye bu durumu iletiniz.

Önemli Not

ScholarOne Manuscript yoluyla yapılan başvurularda, çalışmanın Yetkilendirilmiş Yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Yetkilendirilmiş yazarın dışındaki yazarların ya da çalışmada yazar olarak yer almayan bir başkasının hesabı kullanılmamalıdır.

Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar (alındı iletisi, başvuruya yönelik editöryal kararlar vs.) elektronik posta yoluyla yetkilendirilmiş yazara iletilmektedir.


Online Başvurudan Önce Doküman Hazırlamak

Çalışmanızı bir kelime işlemci programında, tercihen Microsoft Word (.doc, .docx vb.) hazırlayınız. Yüklenen MS Word dokümanı başvuru esnasında sistem tarafından .pdf olarak kaydedilecektir.

EKOIST, yazarlardan başvurularını tek bir doküman şeklinde (başlık sayfası, öz, ana metin, resimler, tablolar, kaynakça, ekler vs.) hazırlamalarını beklemektedir.

Dosyanızdaki unsurların özellikle tabloların ve resimlerin okunabilecek büyüklükte ve yeterlikte olduklarından emin olunuz. MS Word dokümanında okunmayan ögeler muhtemelen .pdf dokümanında da okunmayacaktır. Belli dosya formatları, .jpg ve .gif gibi, yüksek çözünürlük üretmemektedir; bu sebeple resimlerinizi kaydederken .tif formatını kullanınız.

Dokümana basit bir isim veriniz. Dosya isminde özel karakterler, noktalama işaretleri, semboller kullanmayınız; dosya isminde boşluk bırakmamaya özen gösteriniz.

Editörlerin ya da Hakemlerin inceleme esnasında görmelerinde fayda olduğunu düşündüğünüz başka dokümanları (ölçek formu, orijinal veri seti vs.) da başvurunuz esnasında yükleyebilirsiniz.

Önemli Not

1. Yüklediğiniz dokümanlar içerisinde yazar isimleri, yazarlara ait bilgiler; çalışma bir sunumdan, rapordan, tezden üretilmişse bunların bilgileri bulunmamalıdır. Yükleme yapmadan önce bu bilgilerin başvuru dokümanlarından çıkardığınızdan emin olunuz.

2. Ayrıca bir “Telif Devir Mektubu” yüklemenize gerek yoktur. Telif devir hakkı ile ilgili detaylar başvuru esnasında karşınıza çıkacaktır.


Online Başvuru Süreci

Başvuru sürecinden önce aşağıdakileri hazırlayınız:

 • Tek bir MS Word dosyası şeklinde (başlık sayfası, öz, ana metin, resimler, tablolar, kaynakça, ekler vs.) başvuru dokümanı
 • Ana metin dışındaki diğer dosyalar
 • Çalışmanın özü (abstract)
 • Varsa diğer yazarların isimleri, elektronik posta adresleri


Başvuruyu Yapmak

1. Başvurunuzu yapacağınız web sayfasına gidiniz: http://mc04.manuscriptcentral.com/ekoist

2. Online başvuru sayfasından Kullanıcı Adınız (User ID) ve Şifreniz (Password) ile giriş yapınız. Daha önceden bir hesabınızın olup olmadığını hatırlamıyorsanız ya da şifrenizi unuttuysanız Password Help bölümüne elektronik posta adresinizi giriniz. Sistem size gerekli bilgileri elektronik posta ile iletecektir. Bir hesabınız yoksa Create Account linkinden ilgili yönergeleri takip ederek yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

Hesabınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız yeni bir hesap oluşturmayınız; eidergisi@istanbul.edu.tr’ye bu durumu iletiniz.

3. Girişinizi yaptıktan sonra Author Center butonuna tıklayınız.

4. Author Center panelinin sol tarafında bütün başvurularınızın güncel durumlarını, hangi aşamalarda olduklarını göreceksiniz. Her bir sekmenin önündeki rakam o kategorideki başvuru sayınızı gösterir. Örneğin “Manuscripts with Decisions” kategorisinin önünde 2 rakamı varsa, 2 adet sonuçlanmış çalışmanız bulunmaktadır. Sol paneldeki bu kategorilere tıklayarak o kategorideki başvurularınızın detaylarını görebilirsiniz. Ekranın sağında “Author Resources” bölümü yer almaktadır. Yeni başvurunuzu bu bölümden yapacaksınız. Yine bu bölümde ScholarOne Manuscripts sitesinden size gelmiş son 10 elektronik posta ve EKOIST’in profesyonel İngilizce akademik metin düzenleme hizmetleri noktasındaki çözüm ortağı ENAGO’nun erişim linki yer almaktadır.

5. Click here to submit a new manuscript linkine tıklayarak başvuru sürecinizi başlatın. Karşınıza 7 aşamalı bir başvuru ekranı çıkacaktır.

6. Herhangi bir aşamada başvuru sürecini durdurabilirsiniz; o aşamaya kadar girmiş olduğunuz bilgiler kaydedilmektedir. Continue Submission linkini tıklayarak bulunduğunuz konumdan işlemelere devam edebilirsiniz.

7. Başvuru sürecinin sondan bir önceki aşama, dosyanın yüklenme aşamasıdır.

 • 1. Aşama: “Choose File” butonundan yüklemek istediğiniz dosyayı seçiniz. Yanında yer alan “File designation” butonundan ise dosyanın türünü belirtiniz.
 • 2. Aşama: “Upload files” butonu ile dosyanızı yükleyiniz. Dosyanızı yüklediğinizde PDF dokümanına çevirecektir. Yüklemek istediğiniz başka dosyalar varsa aynı işlemi tekrar ediniz.
 • 3. Aşama: Yüklediğiniz dosyaların altındaki PDF simgesine tıklayarak dosyanızın nasıl görüneceğini kontrol ediniz. Yüklediğiniz dosyalar yanlışsa silerek yeni dosya yükleyebilirsiniz.

8. Son aşamada başvurunuzda girmiş olduğunuz bütün bilgiler sıralanacaktır. Tam olarak doldurulmuş bölümlerin sol tarafında yeşil bir tik () işareti olacaktır. Hatalı ve eksik bilgilerin olduğu sekmelerde ise kırmızı bir (X) işareti olacaktır. Bütün aşamaların doğru olduğundan emin olduktan sonra Submit butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

9. Başvurunuz başarılı bir şekilde tamamlananınca başvuru numaranızın (Manuscript ID) da yer aldığı bir doğrulama ekranı göreceksiniz. Editöryal Ofis ile yapacağınız bütün yazışmalarınızda bu başvuru numaranızı bildiriniz. Ayrıca bir elektronik posta ile başvurunuzun tamamlandığı bildirilecektir.
Eğer doğrulama ekranı karşınıza çıkmaz ve başvurunuzun alındığını bildiren elektronik postayı almazsanız başvurunuz tamamlanmamıştır. Bu durumda başvurunuz Author Center bölümü altında Unsubmitted Manuscripts sekmesindedir.

10. Başvurusu biten çalışmanızın hangi aşamada olduğunu Author Center bölümü altındaki Submitted Manuscripts sekmesinden takip edebilirsiniz.

 

Değerlendirmesi Tamamlanan Bir Çalışmayı Revize Etmek ve Yeniden Sunmak

Başvurunuza yönelik bütün değerlendirmeler elektronik posta ile tarafınıza iletilecektir. Editörlerin, Hakemlerin ve Editöryal ofisin talep ettiği değişiklikleri çalışmanıza yansıtmanız beklenmektedir.

Çalışmanızı revize etmek için Manuscripts with Decisions sekmesine tıklayınız. Revize etmek için create a revision linkini ya da Click here to submit a revision linkini tıklayınız. Bu şekilde söz konusu çalışmanıza ait aynı Başvuru Numarası ile yeni bir başvuru oluşturacaksınız. Bu güncellenmiş başvurunuzun Başvuru Numarasının sonunda revizyon ifade eden R1 yazacaktır.

Bir çalışmanız için revizyon işlemini başlattığınızda Manuscripts with Decisions sekmesindeki create a revision linki kalkacaktır. Eğer revize etmekte olduğunuz çalışmanızı yeniden iletmez ve düzenlemelerinizi silerseniz create a revision linki yeniden ortaya çıkacaktır. Revize etmeye başladığınız çalışmanız Revised Manuscripts in Draft sekmesinde görünecektir.

Create a revision linkine tıkladığınızda sistem size bir onay ekranı açacaktır. Onay ekranında OK seçeneğini tıklandığında View & Respond to Comments aşamasına geçersiniz. Cancel sekmesini seçerseniz işlem devam etmez.

Bu aşamada çalışmanıza yönelik değerlendirmelerin karşısındaki alanlara cevaplarınızı yazmanız beklenmektedir. Karşılamadığınız hususların da nedenleriyle açıklanması gerekir.

Revizyon aşamasında yazarla ve çalışmayla ilgili ilk başvurudaki bilgiler tekrar görünmektedir. Bu bilgilerden değişenleri (Çalışmanın başlığı, anahtar kelimeler vs.) güncelleyerek dosya yükleme aşamasına kadar geliniz. Dosya yükleme (File Upload) aşamasında çalışmanın yüklediğiniz ilk nüshası karşınıza çıkacaktır. Revizyon aşamasında yenilemiş olduğunuz bütün eski dosyaları (ana metin ve ek dosyalar) siliniz ve revize ettiğiniz dosyaları yükleyiniz. Değişiklik yapmadığınız eski dosyaları (örneğin ek dosyaları) silip yeniden yüklemenize gerek yoktur. Güncel dosyaları yüklediğinizden emin olduktan sonra Submit butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın. Başvurunuz tamamlandıktan sonra yine elektronik posta yoluyla bilgilendirileceksiniz.


Editöryal İnceleme

1. Dergi yöneticisi bütün başvuruları Yazım Kuralları ve Online Başvuru Yönergesindeki ilkeler bakımından incelemektedir. Başvuru sürecinde eksiklik veya hata bulunan başvurular, gerekçesiyle birlikte Yetkilendirilmiş yazara geri gönderilir; eksiklikler giderildikten sonra süreç yeniden başlatılır.

2. Bütün başvurular bir İntihal Engelleme Programı ile kontrol edilmektedir. İntihal tespit edilen başvurular, ileri bir sürece alınmadan geri çevrilmektedir.

3. İngilizce çalışmalar, İngilizce Ana Dil Uzmanı tarafından editöryal incelemeden önce değerlendirilmektedir. İngilizce dil yeterliliği olmayan çalışmalar, gerekli açıklamalarla birlikte geri çevrilmektedir.